top of page

2010 PNKCA Convention Photos

2010 Bronze Koi Award Receiptant Sot Chimonas of the

Idaho Water Garden and  Koi Society

2009bronzekoiSotChimonas.jpg

Activities at the Convention

Convention Banquet

Pond Tour

bottom of page